نرم افزار مدیریت مشتریان (20 کاربره)

ریال20000000 ریال

CRM جهت مدیریت فروش سازمانی و تحلیل رفتار خریداران (برای استفاده 20 کاربر)

سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)