نرم افزار مدیریت مشتریان (40 کاربره)

ریال40000000 ریال

CRM جهت مدیریت فروش سازمانی و تحلیل رفتار خریداران (برای استفاده 40 کاربر)

سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)