نرم افزار مدیریت مشتریان (60 کاربره)

ریال60000000 ریال

CRM جهت مدیریت فروش سازمانی و تحلیل رفتار خریداران (برای استفاده 60 کاربر)

سامانه جامع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)